ALGEMEEN

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Op elke overeenkomst tussen Artiest, Bandsboeken.nl & opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Bandsboeken.nl waar een opdrachtgever & Artiest deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht en het voldoen van de aanbetaling (particulieren) c.q. ondertekening van de overeenkomst (bedrijven, stichtingen en verenigingen) alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina(s) te aanvaarden.

Overeenkomsten

1. Bandsboeken.nl

Bandsboeken.nl is bemiddelaar en expliciet geen contractspartij bij de overeenkomst(en) tussen Artiest en Opdrachtgever. Bandsboeken.nl zal zich ten volle inspannen om een overeenkomst tussen artiest & opdrachtgever zo perfect mogelijk te laten verlopen maar de contracten lopen tussen artiest & opdrachtgever.

2. Service garantie

a. Bandsboeken.nl zal zijn uiterste best doen om het evenement via Bandsboeken.nl gecontracteerde evenement naar volle tevredenheid te laten verlopen, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.
b. De acts op www.bandsboeken.nl zijn zorgvuldig samengesteld en garanderen een hoge standaard. Hier is ondermeer gekeken naar, muzikaliteit, repertoirekeuze, uitstraling, entertainment gehalte & betrouwbaarheid.
c. Als een act gepresenteerd & bemiddeld bij Bandsboeken.nl zijn contractueel bevestigde optreden door een overmacht situatie niet kan uitvoeren, zal Bandsboeken.nl op zoek gaan naar een vergelijkbare act. Dit zal in geen geval extra kosten betekenen voor de opdrachtgever .
d. De gehele boekings procedure wordt vanaf de eerste afspraak tot en met de daadwerkelijke contractering per e-mail en of schriftelijk bevestigd.

3. Optie bevestiging

Bij Bandsboeken.nl is het mogelijk een optie te plaatsen voor een bepaalde band of artiest mits de band nog beschikbaar is. Een optie houdt in dat er gedurende 5 dagen het recht wordt verstrekt om op een bepaalde datum een artiest of band vast te leggen zodat opdrachtgever er van wordt verzekerd dat deze act niet door een derde partij wordt gecontracteerd. Mocht het gebeuren dat een derde partij de act wil contracteren voor de verstrekte optie datum dan heeft de opdracht gever (optie houder). 48 uur de tijd om aan hun eerste recht van contractering gehoor te geven. Wordt er binnen deze periode van 48 uur niet gereageerd dan vervallen alle optie rechten. Opdrachtgever zal hier van op de hoogte worden gesteld. Als een opdrachtgever besluit een act binnen 2 weken live te gaan visiteren dan wordt de optie verlengd tot 5 dagen na het bezoek van de act.

4. Bemiddelingskosten.

Bij contractering van een act is de opdrachtgever bemiddelings kosten verschuldigd aan Bandsboeken.nl. Alle op de website www.bandsboeken.nl vermelde prijzen zijn inclusief bemiddelings kosten Deze kosten worden door middel van een aanbetaling voor de door Bandsboeken.nl bemiddelde act, een factuur toe zenden die tenzij anders schriftelijk overeengekomen binnen 2 weken na factuur datum per bank voldaan moet worden door opdrachtgever aan Bandsboeken.nl De bemiddelingskosten zijn een vergoeding voor de door Bandsboeken.nl uitgevoerde bemiddelingsactiviteiten tussen artiest en opdrachtgever en is in geen geval terug te vorderen.

5. Oponthoud

Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal de Opdrachtgever direct Ingelicht worden. De Opdrachtgever zal voor dit doel een telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

6. Buma en Sena

Opdrachtgever vrijwaart Artiest voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan de Opdrachtgever.

7. Betaling Artiest

De betaling tussen Artiest en opdrachtgever vindt plaats op de datum van het optreden voor aanvang van het optreden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De gage moet door opdrachtgever aan artiest worden voldaan in coupures niet groter dan € 50,-.

8. Annulering

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft artiest recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan artiest zijn toe te rekenen. deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

Bij annulering zal niet als gage worden beschouwd: de Aanbetaling/bemiddelingskosten. Deze kosten zijn bij annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Optreden(s) in het buitenland en of televisie of radio optredens

Artiest heeft het recht om een optreden in het buitenland of een radio ofwel TV optreden aan te nemen en voorrang te geven boven een reeds via Bandsboeken.nl geboekt optreden. Dit recht kan door Artiest slechts worden uitgeoefend nadat door Artiest in samenwerking met Bandsboeken.nl tijdig heeft gezorgd voor een alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten.in de redelijke zin des woords. Artiest zal Opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of per e-mail over informeren en met Opdrachtgever het alternatief bespreken. Indien een optreden in het buitenland en of een radio of TV optreden korter dan 8 weken voor het optreden voor Opdrachtgever wordt geboekt, is genoemd recht niet van toepassing.

10. Reclamatie

Indien een van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 7 dagen na afloop van het optreden per aangetekende brief en met alle redenen de andere partij op de hoogte.

11. Prestaties Artiest

Artiest heeft het recht een geluidsvolume te produceren, dat voor een optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzers is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

12. Aansprakelijkheid

Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van de Artiest en het daarbij behorende geluids bedrijf veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een ondeugdelijke electriciteitsvoorziening,wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Artiest kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

13. Verhindering Artiest

Artiest zal, indien Artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan Opdrachtgever laten weten. Opdrachtgever heeft recht op een doktersverklaring. Artiest zal in samenwerking met Bandsboeken.nl alles in het werk stellen om een vervangende formatie van vergelijkbaar niveau te laten optreden.

14. Schadevergoedingen

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een van de contractanten zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken gage, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond, met reclamatie zoals onder punt 10 genoemd, opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van
€ 250,-, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

15. Veiligheid

De Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Band/Artiest, Crew en alle andere bij de groep horende personen.

16. Stroomvoorziening

Opdrachtgever zorgt voor een goede stroomvoorziening bestaande uit twee vrije stroomgroepen van elk 16A/220V van maximaal zeven meter van het podium.

17. Aanwezigheid van trappen

De aanwezigheid van trappen van tenminste vijf trap treden tussen de laad en losplaats en het podium dient vooraf door de Opdrachtgever aan Bandsboeken.nl te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste vijf treden tussen de laad en losplaats worden extra kosten in rekening worden gebracht in verband met het inhuren van extra roadies, tenzij anders overeengekomen of dat er door de opdrachtgever zelf sjouwers zijn geregeld

In het geval van er een goede lift tussen de laad en losplaats en het podium is, is het bovengenoemde vanzelfsprekend niet van toepassing.

18. Parkeren

Indien er sprake is van parkeerkosten, zal de Opdrachtgever deze aan artiest vergoeden op de dag van het optreden.Tevens dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de voertuigen van de artiesten binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

19. Gebruik geluidsapparatuur door derden

Het gebruik maken van geluidsapparatuur door gasten en eventuele andere artiesten van de opdrachtgever is alleen toegestaan na overleg en toestemming van de Artiest van Bandsboeken.nl.

20. Overnachting Artiest

Indien er sprake is van een reisafstand van tenminste 250 kilometer voor Artiest (enkele reis), zal Opdrachtgever voor Artiest en Crew een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

21. Privacy Policy

Bandsboeken.nl gaat strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verstrekt nimmer informatie aan derde zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Bandsboeken.nl hecht zeer veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers.

22. Copyright

Het gebruik van de inhoud van bandsboeken.nl waaronder begrepen, geluidsbestanden, videomateriaal, logo's, texten, grafisch materiaal, en alle andere eventuele producten van intellectueel eigendom, zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bandsboeken.nl. Ongeoorloofd gebruik van bandsboeken.nl kan een inbreuk betekenen op auteursrecht, merkenrecht, of andere toepasselijke wet en regelgeving en is dan ook nadrukkelijk verboden.

23. Disclaimer

De content van bandsboeken.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en up to date gehouden. Bandsboeken.nl kan echter geen garantie geven voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, en is daardoor ook niet aansprakelijk voor de actualiteit, volledigheid, juistheid, waaronder ook prijsberekeningen, optie verstrekkingen en andere informatie op bandsboeken.nl Mocht u onregelmatigheden, fouten of onjuistheden vinden op bandsboeken.nl dan kunt u dit melden middels dit contactformulier.